رفتن به محتوای اصلی
دسترسی سریع
دومین جشنواره درون دانشگاهی رویش دانشگاه های جامع علمی-کاربردی سراسر کشور

مساحت زیر بار: 5760 مترمربع
تعداد مشارکت کننده: 42 غرفه مراکز آموزش علمی- کاربری
تعداد ورک شاپ: 36 موضوع
تعداد برنامه های استیج: 8 برنامه
تعداد سمینارهای انتقال تجربیات/ رهنمود های حرفه ای: 7 سمینار
تاریخ برگزاری:12 الی 14 اسفند97

آدرس وبسایت مجری : https://crc.sbmu.ac.ir