رفتن به محتوای اصلی
دسترسی سریع
جشنواره ملی بهره وری-هزار شرکت برتر ایران

مساحت زیر بار: 5760 مترمربع
تعداد مشارکت کنندگان:  1000 شرکت برتر ایران در 47 رسته
تاریخ برگزاری:20  اسفند97

آدرس وبسایت مجری https://iccima.ir/